Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Celem narad koordynacyjnych jest koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 28b, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)

Działalność Zespołu reguluje zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

W zakres działalności wchodzą:

 1. Przyjmowanie wniosków i dokumentacji projektowych.
 2. Rejestrowanie przyjętej dokumentacji i przygotowywanie projektów na narady koordynacyjne ZUDP.
 3. Przygotowywanie protokołów i wydawanie uzgodnionych projektów.
 4. Analiza projektów i nanoszenie danych na numeryczną mapę uzgodnień projektowych.
 5. Zabezpieczanie i przechowywanie przyjętych do archiwum baz numerycznych oraz dokumentacji projektowych obiektów uzgodnionych na naradach koordynacyjnych ZUDP.
 6. Ustalanie wysokości opłat w postaci dokumentu obliczenia opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, zał. tabela nr 16.6).

Narady koordynacyjne prowadzone są elektronicznie za pośrednictwem Konta Gestora. Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, chcące uczestniczyć w naradach koordynacyjnych powinny wystąpić do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy o udzielenie dostępu do konta Gestora (nadanie loginu i hasła).
Tryb składania wniosków: elektronicznie, osobiście lub pocztą tradycyjną/kurier:

I. Elektroniczne składanie wniosków na naradę koordynacyjną za pośrednictwem Konta Klienta.

Aby rozpocząć pracę w aplikacji Konto Inwestora należy się zarejestrować na stronie: Konto Klienta
 
Korzystając z formularza rejestracji należy wybrać rodzaj podmiotu: Inwestor/Projektant. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu niezbędnych zgód Użytkownik otrzyma od Administratora aplikacji uprawnienia do korzystania z konta (e-mail z informacją o aktywacji konta – od tego momentu można się logować za pośrednictwem podanego podczas rejestracji loginu i hasła).
Inwestor/Projektant ma możliwość złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci  uzbrojenia terenu na naradzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z załączeniem dokumentów wg typu załącznika (można przesłać spakowane pliki do formatu zip dla każdego typu):
 • projekt (obowiązkowo): mapa z projektem w pdf poświadczona przez projektanta „za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych”, opatrzona podpisem elektronicznym/profilem zaufanym uprawnionego projektanta/projektantów,
 • geometria projektu (obowiązkowo): plik dxf zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci wraz z opisem średnic przewodów i studzienek oraz wykrzyżykowanie sieci przewidzianych do likwidacji,
 • inne pliki związane z projektem (jeśli istnieją): warunki techniczne, opis techniczny, uzgodnienia, skan/podpisany elektronicznie oryginał mapy do celów projektowych itp. – pliki pdf,
oraz określeniem obszaru – wskazanie/wypisanie działek przez które przebiega projektowana sieć uzbrojenia terenu.
Wysłanie wniosku przez konto Inwestora możliwe jest przez jego potwierdzenie profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym (konieczność zainstalowania aplikacji COMARCH INK).
Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, Inwestor/Projektant może dokonać opłaty wykorzystując płatności elektroniczne za pomocą usługi Paybynet oferowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. – KIR, lub przelewem (wysyłając potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail: zudp@mpg.bydgoszcz.pl).
Po zakończeniu narady Inwestor/Projektant będzie miał możliwość samodzielnego pobrania odpisu protokołu z narady koordynacyjnej  i mapy z projektem opatrzoną klauzulą o naradzie koordynacyjnej.
Instrukcja obsługi konta Inwestora znajduje się w prawym górnym narożniku po zalogowaniu na konto:
 
 
 
II. Dokumentacje składane osobiście lub pocztą tradycyjną/kurier:
Wniosek (wzór do pobrania: wniosek ZUDP (pdf), wniosek ZUDP (doc)) wraz z minimum 2 egzemplarzami dokumentacji projektowej należy składać w sekretariacie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy (bud. C, III piętro, pok. 303)
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 • mapę z naniesioną trasą projektu, poświadczoną przez projektanta „za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych”,
 • plik dxf zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci wraz z opisem średnic przewodów i studzienek oraz wykrzyżykowanie sieci przewidzianych do likwidacji,
 • oryginał mapy do celów projektowych do wglądu,
 • warunki techniczne, opis techniczny, uzgodnienia  itp. – jeśli istnieją

Wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formacie PDF wraz z plikiem dxf należy dołączyć na płycie CD lub przesłać na adres e-mail:  projekty@mpg.bydgoszcz.pl przed złożeniem jej w wersji papierowej.

Dokumentację należy złożyć w teczce lub skoroszycie.
Odbiór dokumentacji odbywa się osobiście (pok. 318 w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kontakt:
adres e-mail: projekty@mpg.bydgoszcz.pl lub zudp@mpg.bydgoszcz.pl
tel. 52 585 88 91 lub  52 585 92 81

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 189/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.