Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Celem narad koordynacyjnych jest koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 28b, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14)

Działalność Zespołu reguluje zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

W zakres działalności wchodzą:

 1. Przyjmowanie wniosków i dokumentacji projektowych.
 2. Rejestrowanie przyjętej dokumentacji i przygotowywanie projektów na narady koordynacyjne ZUDP.
 3. Przygotowywanie protokołów i wydawanie uzgodnionych projektów.
 4. Analiza projektów i nanoszenie danych na numeryczną mapę uzgodnień projektowych.
 5. Zabezpieczanie i przechowywanie przyjętych do archiwum baz numerycznych oraz dokumentacji projektowych obiektów uzgodnionych na naradach koordynacyjnych ZUDP.
 6. Ustalanie wysokości opłat w postaci dokumentu obliczenia opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14, załącznik tabela nr 16.6)

Narady koordynacyjne Zespołu odbywają się w każdy czwartek w godz. od 900 do 1300. W naradach koordynacyjnych Zespołu uczestniczą: przewodniczący ZUDP, wnioskodawca, przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu.

Jak uzgodnić dokumentację projektową?

 1. Weryfikacja elektroniczna (fakultatywna)
  Dokumentacja do uzgodnienia przekazana w formie elektronicznej jest poddana wstępnej ocenie przed wykonaniem wydruków papierowych. Komplet dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną na adres: projekty@mpg.bydgoszcz.pl, obejmuje: projekt sporządzony na aktualnej mapie w formacie „PDF”
 • plik projektowy w formacie „DGN/DWG/DXF” (AutoCad wersji od 2000 do 2004)
 • wniosek o uzgodnienie z opisem projektu (wzór do pobrania: wniosek ZUDP (pdf), wniosek ZUDP (doc))
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana)
 • warunki techniczne gestorów sieci uzbrojenia terenu
 • warunki Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w przypadku trasy w pasie drogowym
 • uzgodnienia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (w przypadku zieleni kolidującej z inwestycją)

Po wstępnej weryfikacji, udzielona zostanie odpowiedź pocztą elektroniczną:

 • o kompletności dokumentacji
 • o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku z podaniem przyczyny.
 1. Złożenie dokumentacji projektowej (obligatoryjne)

Do wniosku o uzgodnienie dołącza się następujące dokumenty:

 • 3 jednobrzmiące egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (w przypadku wielobranżowego opracowania, projekt każdej branży należy wydrukować oddzielnie w każdym egzemplarzu; co najmniej jedna plansza zbiorcza z pokazaniem wszystkich projektowanych sieci uzbrojenia terenu powinna być dołączona do każdego egzemplarza projektu). Projektowane sieci uzbrojenia terenu powinny być pokazane linią przerywaną. Wydruk mapy z projektem może być w kolorze, z zachowaniem cech oryginału mapy do celów projektowych, lub czarno-biały. Wydruk mapy z projektem nie powinien zawierać numeracji punktów granicznych.
 • kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję lokalizacji inwestycji celu (jeżeli jest wymagana)
 • aktualne warunki techniczne wydane przez gestorów sieci uzbrojenia terenu warunki Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w przypadku trasy w pasie drogowym
 • uzgodnienia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (w przypadku zieleni kolidującej z inwestycją),
 • inne uzgodnienia/opinie/decyzje dotyczące projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu poza w/w, mającymi wpływ na ich sytuowanie
 • oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu) z cechami dokumentu nadanymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
 • płytę CD/DVD z wersją numeryczną projektu w formacie DGN/DWG/DXF lub przesłanie pliku drogą elektroniczną (AutoCad w wersji od 2000 do 2004)

Każdy egzemplarz projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinien być trwale spięty w teczce.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się w celu uzupełnienia/poprawy.

Dokumentację należy składać w sekretariacie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy (bud. C, III piętro, pok. 303) do poniedziałku poprzedzającego naradę koordynacyjną w danym tygodniu, do godziny 1000.

Po sprawdzeniu złożonej dokumentacji projektowej, wystawiony zostanie dokument obliczenia opłaty, który należy opłacić w kasie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub przelewem, przesyłając potwierdzenie zapłaty do wtorku do godz. 1000Uiszczenie opłaty jest warunkiem przedłożenia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej ZUDP.

Odpis protokołu wraz z uzgodnioną dokumentacją wydaje się po naradzie koordynacyjnej (pok. 318 w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy).

Kontakt:

adres e-mail do wstępnej analizy dokumentacji:  projekty@mpg.bydgoszcz.pl

e-mail:  zudp@mpg.bydgoszcz.pl

tel. (fax) 52 585 88 91 lub

tel: 52 585 92 81

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
  • Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 189/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.