Informacje dla geodetów

Informacja dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w sprawie przekazywania do organu Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów z wykonanych prac.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały te prace zgłoszone, zawiadomienie o przekazaniu wyników prac wraz z odpowiednimi zbiorami i dokumentami.
Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie wyników przed upływem przewidywanego jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W przypadku, gdy wykonawca prac geodezyjnych pisemnie zawiadomi organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zaniechaniu prac, jest ten fakt odnotowywany w systemie i wyniki nie są przekazywane do zasobu.
Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych, zgodnie z art. 12a ust.1c wyżej powołanej ustawy Pgik, wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.
Informuję ponadto, że operaty w postaci analogowej przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z zapisami § 42 ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca
2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Osnowa

Zgodnie z §71 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz § 8 ust. 1 i §19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, należy w sprawozdaniu technicznym określić stan techniczny punktów osnowy geodezyjnej (bądź nie korzystano/nie weryfikowano) oraz aktualność opisów topograficznych.
W przypadku stwierdzenia nieaktualności opisów topograficznych dla wykorzystanych punktów osnowy konieczne jest z aktualizowanie opisu topograficznego.

Baza GESUT

W związku z obowiązkiem założenia i aktualizacji bazy danych GESUT na terenie Miasta Bydgoszczy, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej dla m. Bydgoszczy z dniem 1 lipca 2019 r., wprowadza zasadę umieszczania we wszystkich operatach z pomiaru dotyczącego uzbrojenia terenu informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT., tj. określenia wszystkich atrybutów uzbrojenia.
Szkice polowe zawierające kompletny opis przewodów i wszystkich urządzeń naziemnych i podziemnych – wg wymagań wyżej powołanego rozporządzenia muszą być sporządzone w sposób jasny i czytelny. Dopuszcza się opisanie atrybutów obiektów GESUT w postaci tabeli stanowiącej załącznik do szkicu polowego.

W załączeniu umieszczona została tabela ze słownikiem dla GESUT.

Ortofotomapa

W publicznych serwisach: www.geoportal.gov.pl oraz www.geoportal.mojregion.info umieszczona jest ortofotomapa wykonana na podstawie zdjęć lotniczych z 2018r.
Pracownicy w ramach weryfikacji wyników prac przekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonują porównania zgodności w/wym ortofotomapy z przedstawioną sytuacją na dokumentach przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Konieczne zatem jest udokumentowanie w przekazywanych operatach porównania danych zgodnie z § 63 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z informacją o rezultacie porównania opracowanej mapy z treścią ortofotomapy, zgodnie z § 71 ust.7.

Portal Ośrodka Dokumentacji
Konto Geodety

Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy informuje, że uruchomiła konto geodety pod adresem: geodeta.mpg.bydgoszcz.pl.

Instrukcja założenia konta: Rejestracja nowego użytkownika na Portalu Geodety.

Aktualnie Konto Geodety umożliwia składanie zgłoszeń geodezyjnych i komunikację z ODGiK.

W celu pełnej aktywacji konta konieczne jest wydrukowanie wniosku o założenie konta (w trakcie rejestracji na stronie) i dostarczenie podpisanego dokumentu przez osobę upoważnioną do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. Po aktywacji dostępu do konta jest możliwość składania zgłoszeń prac geodezyjnych, składania zgłoszeń uzupełniających, przeglądanie zgłoszonych prac i pobierania niektórych dokumentów (DOO, Licencje, wypisy).

W przypadku problemów technicznych proszę dzwonić w godzinach pracy MPG: 525859282.

Główny kanał przekazywania materiałów (ftp) pozostaje bez zmian.

FTP

Aktualny adres: ftp://uprawnieni.mpg.bydgoszcz.pl/

Aktualna strona do zmiany hasła: http://uprawnieni.mpg.bydgoszcz.pl/cgi-bin/zmiana_hasla.cgi

Informacje

Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego działającym na terenie miasta Bydgoszczy są udostępniane materiały znajdujące się w powiatowym (grodzkim) zasobie geodezyjnym i kartograficznym na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych.
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego przyjmowane są codziennie oprócz środy i soboty w godzinach 7.00-14.00 w pokoju nr 313. Materiały z zasobu przygotowywane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie nie przekraczającym 10 dni.

Na terenie miasta Bydgoszczy funkcjonuje mapa cyfrowa w środowisku MicroStation. Geodeta zgłaszający prace geodezyjne otrzymuje fragment mapy zasadniczej jako pliki DGN w standardzie INZAS, zgodny z zakresem prac. W celu przyjęcia wyników pomiarów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodeta zobowiązany jest przekazać operat pomiarowy, mapę wywiadu terenowego oraz na płycie CD pliki w niżej wymienionych formatach :

  • wcześniej otrzymany z ODGiK
  • z nowo pomierzonymi elementami zgodnie ze szkicem polowym
    o nazwie jak identyfikator zgłoszenia geodezyjnego, tzn. jeżeli identyfikator to MPG.D.422.1258.2016, to nazwa pliku 125816.dgn.
  • plik w formacie txt ze współrzędnymi pomierzonych punktów w
    przypadku pomiaru dalmierzem lub wykonania projektu podziału.
  • zgodny z wydrukiem dla zleceniodawcy, przedłożonym w ODGiK
    do nadania cech dokumentu.

Mapa zasadnicza miasta Bydgoszczy prowadzona jest w państwowym układzie współrzędnych płaskich PUWG2000 s6 z układem odniesienia PL-ETRF2007-NH

kontakt e-mail: odgk@mpg.bydgoszcz.pl