Aktualności

Informacja ZUDP
Dokumentacje projektowe na naradę koordynacyjną w dniu 20 sierpnia 2020 r. należy składać do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do godz. 10.00.


Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – nowe wzory wniosków

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (D.U.2020.782)  od dnia 31-07-2020 r. obowiązują nowe wzory wniosków.

 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz Zgłoszenie prac geodezyjnych – uzupełnienie wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (D.U.2020.1316 z dnia 30-07-2020 r.).
 2. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (D.U.2020.1322 z dnia 30-07-2020 r.)

KUMUNIKAT z dnia 18 maja 2020 r.

Od dnia 18.05.2020 r. na terenie miasta Bydgoszczy obowiązuje nowa baza osnowy geodezyjnej, dostosowana do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 352). Dotychczasowa osnowa została zmodernizowana, przenumerowana. Wysokości punktów zostały przeliczone do układu wysokościowego PL-ETRF2007-NH.

W związku z powyższym do wszystkich nowych prac geodezyjnych należy stosować dane z nowej bazy danych.

Prace zgłoszone przed dniem wprowadzenia nowej bazy danych będą przyjmowane z dotychczasową osnową do dnia 15 czerwca 2020r. Po tym okresie jednostki wykonawstwa geodezyjnego  są zobowiązane do pobrania z zasobu nowej osnowy (nieodpłatnie – w ramach zgłoszenia uzupełniającego).

Danuta Kosieniak
Dyrektor MPG

Informacja ZUDP

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy że od dnia 16 marca 2020 do odwołania wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej składać można za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – budynek A (portiernia). Jednocześnie informujemy, że od dnia 24.04.2020 zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków w sposób elektroniczny.

Wytyczne do składania wniosków drogą elektroniczną na adres: projekty@mpg.bydgoszcz.pl

Przesłana dokumentacja powinna zawierać:

 • wniosek o uzgodnienie (wniosek-zudp-doc, wniosek-zudp-pdf) z dokładnym wskazaniem załączników (należy pamiętać o wyrażeniu zgody na doręczanie informacji drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres mailowy oraz doliczenie opłaty za przesyłkę uzgodnionej dokumentacji za pośrednictwem Pocztą Polską),
 • plan sytuacyjny (plik pdf) z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki mapy do celów projektowych; plan ten powinien zawierać:
  • klauzulę „za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych” z własnoręcznym lub elektronicznym podpisem,
  • uzupełnioną pieczątkę ODGiK (numer P.0461. … wraz z datą wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu) lub nr protokołu weryfikacji wraz z datą (w przypadku map do celów projektowych bez uwierzytelnienia przez ODGiK)
 • plik „dxf” zapisany w wersji AutoCAD do 2004 z trasą projektowanego przyłącza/sieci,
 • aktualne warunki techniczne wydane przez gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz inne uzgodnienia/opinie/decyzje dotyczące projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu mające wpływ na ich sytuowanie,
 • w przypadku projektu przyłącza wodociągowego – rzut budynku z opisaną lokalizacją wodomierza jeśli nie jest on lokalizowany w studni.

W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego pliki mogą być skanami dokumentacji analogowych (własnoręcznie podpisanego wniosku i planu sytuacyjnego podpisanego i poświadczonego za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych przez projektanta).

Ważne!

 1. Prosimy o uważne oraz dokładne wypełnianie wniosków. Plan sytuacyjny powinien być aktualny, czytelny pod względem treści mapy oraz elementów projektowanych.
 2. W przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna, na planie sytuacyjnym nie należy zamieszczać jej danych osobowych.
 3. Należy pamiętać, aby nie „wklejać” na plan sytuacyjny pieczęci (uwierzytelniającej i geodety); pieczęć (z uzupełnionym nr P.0461. …) lub oświadczenie geodety ( z uzupełnionym nr protokołu weryfikacji i datą) znajduje się w pliku numerycznym otrzymanym od geodety. Zamieszczenie metryki mapy do celów projektowych jest obowiązkowe.


Bydgoszcz, 26 marca 2020r.

Informacja

MPG uprzejmie informuje, że dokumenty w formie papierowej można składać do skrzynki podawczej umieszczonej przy Portierni na ul. Grudziądzkiej 9-15.

Bydgoszcz, 16 marca 2020r.


PILNE!
Komunikat Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Miejska Pracownia Geodezyjna wprowadza następujące zasady kontaktu z interesantami:

 1. Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
 2. Zlecenia osób fizycznych i prawnych na uzyskanie dokumentów (mapy i inne) odbywa się :
 3. Wnioski i dokumenty w formie papierowej mogą być składane w budynku A (Portiernia)
  • W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny na numery podane na stronie bip.mpg.bydgoszcz.pl
  • Pomieszczenia Pracowni od dnia 16.03.2020r. do odwołania nie będą dostępne dla osób z zewnątrz.
  • Wszelkie płatności realizowane mogą być wyłącznie w formie przelewów bankowych lub przekazów bankowych.

Danuta Kosieniak
Dyrektor MPG

PILNE!
Komunikat Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy

w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVIT-19.

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce, biorąc pod uwagę zalecenia WHO Dyrektor MPG, wstrzymuje możliwość płatności gotówkowych w kasie Pracowni do dnia 27 marca 2020r. O ile to możliwe, należy posługiwać się płatnościami zbliżeniowymi, by zmniejszyć ryzyko infekcji.
Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego winny załatwiać sprawy poprzez swój profil w systemie ERGO.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Danuta Kosieniak
Dyrektor MPG

Komunikat załatwianie spraw urzędowych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy:

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zalatw-sprawe-korespondencyjnie/