Aktualności

Konto Geodety – szkolenie.

Szkolenie z dnia 11-10-2022

ZUDP – konto Inwestora

Od dnia 18.10.2022 r. Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy umożliwia elektroniczne składanie wniosków na naradę koordynacyjną za pośrednictwem Konta Inwestora.

Aby rozpocząć pracę w aplikacji Konto Inwestora należy się zarejestrować i zalogować.

Rejestracja i logowanie dostępne są  na stronie e-uslugi.mpg.bydgoszcz.pl

Korzystając z formularza rejestracji należy wybrać rodzaj podmiotu: INWESTOR. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu niezbędnych zgód Użytkownik otrzyma od Administratora aplikacji uprawnienia do korzystania z konta. 

Inwestor/Projektant ma możliwość złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci  uzbrojenia terenu na naradzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wraz z załączeniem dokumentów wg typu załącznika (można przesłać spakowane pliki do formatu zip dla każdego typu):

 • projekt (obowiązkowo): mapa z projektem w pdf opatrzona podpisem elektronicznym/profilem zaufanym uprawnionego projektanta/projektantów; 
 • geometria projektu (obowiązkowo): plik dxf, dwg, dgn (V7) z przebiegiem projektowanej sieci
 • inne pliki związane z projektem (jeśli istnieją): warunki techniczne, opis techniczny, uzgodnienia itp. – pliki pdf,

oraz określeniem obszaru – wskazanie/wypisanie działek przez które przebiega projektowana sieć uzbrojenia terenu. 

Wysłanie wniosku przez konto Inwestora możliwe jest przez jego potwierdzenie profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym (konieczność zainstalowania aplikacji COMARCH INK).

Po zarejestrowaniu wniosku w Systemie, Inwestor/Projektant może dokonać opłaty wykorzystując płatności internetowe. Po zakończeniu narady Inwestor/Projektant będzie miał możliwość pobrania uzgodnionych dokumentów oraz odpisu z protokołu z narady koordynacyjnej.

Z dniem 01.01.2023 r. elektroniczne składanie wniosków na naradę koordynacyjną będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem Konta Inwestora.

Instrukcja obsługi konta Inwestora znajduje się w prawym górnym narożniku po zalogowaniu na konto:

lub do pobrania Instrukcja – konto Inwestora.

Informacja

W dniu 17-06-2022 r. Miejska Pracownia Geodezyjna jest nieczynna.

Dyrektor MPG
Danuta Kosieniak

UWAGA

w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w dniach:

29-04-2022 godz. 13:30 do dnia 2-05-2022 godz. 9:00

system ERGO w tym również konto geodety (https://geodeta.mpg.bydgoszcz.pl) będzie niedostępny.

Jednocześnie przypominam, że Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy w dniu 2-05-2022 roku (poniedziałek) będzie nieczynna ze względu na odbiór dnia wolnego za święto (6-01-2022) przypadające w sobotę.

Dyrektor MPG
Danuta Kosieniak

.


Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – nowe wzory wniosków

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (D.U.2020.782)  od dnia 31-07-2020 r. obowiązują nowe wzory wniosków.

 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz Zgłoszenie prac geodezyjnych – uzupełnienie wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (D.U.2020.1316 z dnia 30-07-2020 r.).
 2. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (D.U.2020.1322 z dnia 30-07-2020 r.)

KUMUNIKAT z dnia 18 maja 2020 r.

Od dnia 18.05.2020 r. na terenie miasta Bydgoszczy obowiązuje nowa baza osnowy geodezyjnej, dostosowana do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 352). Dotychczasowa osnowa została zmodernizowana, przenumerowana. Wysokości punktów zostały przeliczone do układu wysokościowego PL-ETRF2007-NH.

W związku z powyższym do wszystkich nowych prac geodezyjnych należy stosować dane z nowej bazy danych.

Prace zgłoszone przed dniem wprowadzenia nowej bazy danych będą przyjmowane z dotychczasową osnową do dnia 15 czerwca 2020r. Po tym okresie jednostki wykonawstwa geodezyjnego  są zobowiązane do pobrania z zasobu nowej osnowy (nieodpłatnie – w ramach zgłoszenia uzupełniającego).

Danuta Kosieniak
Dyrektor MPG

Informacja ZUDP

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy że od dnia 16 marca 2020 do odwołania wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej składać można za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – budynek A (portiernia). Jednocześnie informujemy, że od dnia 24.04.2020 zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków w sposób elektroniczny.

Wytyczne do składania wniosków drogą elektroniczną na adres: projekty@mpg.bydgoszcz.pl

Przesłana dokumentacja powinna zawierać:

 • wniosek o uzgodnienie (wniosek-zudp-doc, wniosek-zudp-pdf) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, z dokładnym wskazaniem załączników (należy pamiętać o wyrażeniu zgody na doręczanie informacji drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres mailowy),
 • plan sytuacyjny (plik pdf) z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki mapy do celów projektowych opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym; plan ten powinien zawierać:
  • klauzulę „za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych”,
  • uzupełnioną pieczątkę ODGiK (numer P.0461. … wraz z datą wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu) lub nr protokołu weryfikacji wraz z datą sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji (w przypadku map do celów projektowych bez uwierzytelnienia przez ODGiK)
 • plik „dxf” zapisany w wersji AutoCAD do 2004 z trasą projektowanego przyłącza/sieci,
 • aktualne warunki techniczne wydane przez gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz inne uzgodnienia/opinie/decyzje dotyczące projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu mające wpływ na ich sytuowanie,
 • w przypadku projektu przyłącza wodociągowego – rzut budynku z opisaną lokalizacją wodomierza jeśli nie jest on lokalizowany w studni.

Ważne!

 1. Prosimy o uważne oraz dokładne wypełnianie wniosków. Plan sytuacyjny powinien być aktualny, czytelny pod względem treści mapy oraz elementów projektowanych.
 2. W przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna, na planie sytuacyjnym nie należy zamieszczać jej danych osobowych.
 3. Należy pamiętać, aby nie „wklejać” na plan sytuacyjny pieczęci (uwierzytelniającej i geodety); pieczęć (z uzupełnionym nr P.0461. …) lub oświadczenie geodety ( z uzupełnionym nr protokołu weryfikacji i datą) znajduje się w pliku numerycznym otrzymanym od geodety. Zamieszczenie metryki mapy do celów projektowych jest obowiązkowe.


Bydgoszcz, 26 marca 2020r.

Informacja

MPG uprzejmie informuje, że dokumenty w formie papierowej można składać do skrzynki podawczej umieszczonej przy Portierni na ul. Grudziądzkiej 9-15.

Bydgoszcz, 16 marca 2020r.


PILNE!
Komunikat Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Miejska Pracownia Geodezyjna wprowadza następujące zasady kontaktu z interesantami:

 1. Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
 2. Zlecenia osób fizycznych i prawnych na uzyskanie dokumentów (mapy i inne) odbywa się :
 3. Wnioski i dokumenty w formie papierowej mogą być składane w budynku A (Portiernia)
  • W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny na numery podane na stronie bip.mpg.bydgoszcz.pl
  • Pomieszczenia Pracowni od dnia 16.03.2020r. do odwołania nie będą dostępne dla osób z zewnątrz.
  • Wszelkie płatności realizowane mogą być wyłącznie w formie przelewów bankowych lub przekazów bankowych.

Danuta Kosieniak
Dyrektor MPG

PILNE!
Komunikat Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy

w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVIT-19.

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce, biorąc pod uwagę zalecenia WHO Dyrektor MPG, wstrzymuje możliwość płatności gotówkowych w kasie Pracowni do dnia 27 marca 2020r. O ile to możliwe, należy posługiwać się płatnościami zbliżeniowymi, by zmniejszyć ryzyko infekcji.
Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego winny załatwiać sprawy poprzez swój profil w systemie ERGO.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Danuta Kosieniak
Dyrektor MPG

Komunikat załatwianie spraw urzędowych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy:

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zalatw-sprawe-korespondencyjnie/