O nas

Miejska Pracownia Geodezyjna
w Bydgoszczy

jest jednostką budżetową. Utworzona została uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXI/926/10 z dnia 24 lutego 2010r. Działa w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przepisy wykonawcze do ustawy, przepisy resortowe oraz prawo miejscowe.

Struktura organizacyjna Miejskiej Pracowni Geodezyjnej

Dyrektor

mgr inż. Danuta Kosieniak

 1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
 2. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 3. Oddział Prac Geodezyjno – Kartograficznych.
 4. Oddział Księgowości i Kadr.

Zakres działania Pracowni

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu

 • Udostępnianie danych z zasobu zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, i osobom fizycznym i prawnym wraz z wystawianiem licencji dotyczącej możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.
 • Weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu.
 • Wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do archiwum państwowego materiałów archiwalnych.
 • Sprzedaż map oraz uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi w zasobie.
 • Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) miasta Bydgoszczy oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia w oparciu o regulamin Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 • Prowadzenie i aktualizacja lokalnego Systemu Informacji o Terenie (S.I.T) dla miasta Bydgoszczy w zakresie mapy numerycznej.
 • Współtworzenie wojewódzkiego i krajowego Systemu Informacji o Terenie w oparciu o dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).
 • Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bydgoszcz.
 • Ochrona znaków geodezyjnych.

 Pracownia realizując swoje zadania współpracuje z Geodetą Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

 wykonuje zadania starosty związane z realizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. “Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, w tym:

 • gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
 • udostępnianie danych z zasobu zainteresowanym jednostkom fizycznym i prawnym.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

 zajmuje się uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego miasta Bydgoszczy.
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się na naradach koordynacyjnych w czwartki każdego tygodnia. W naradach Zespołu uczestniczą przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw branżowych: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Zakład Energetyczny – Bydgoszcz, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.- Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy a także Ogrodnik Miejski oraz przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Pozytywnie zaopiniowany projekt stanowi podstawę do rozpoczęcia prac związanych z budową sieci uzbrojenia terenu.

Oddział Prac Geodezyjno – Kartograficznych

 wykonuje prace geodezyjno – kartograficzne na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:

  •  pomiary sytuacyjne dotyczące regulacji stanów prawnych,
  • podziały nieruchomości gruntów gminy,
  • weryfikacja danych ewidencyjnych,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych inwestycji gminy,
 • kontrola terenowa pomiarów elementów mapy zasadniczej wykonanych przez inne jednostki wykonawstwa geodezyjnego.